Image


ORGANIZING
COMMITEE
THE 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

“COMMUNITY BASED LEARNING (SERVICELEARNING)
AND STEM EDUCATION 2018”


DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 

“PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 2018”

No.

First and last name

Responsibility

1

 Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet

 Chairman

2

 Prof. Dr. Dang Duc Trong

 Members

3

 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Man

 Members

4

 Assoc. Prof. Dr. Le My Loan Phung

 Members

5

 Dr. Nguyen Tri Nhan

  Members

6

 Dr. Huynh Quang Vu

 Members

7

 MA. Phan Nguyen Ai Nhi

 Members

8

 MA. Chau Thi Hieu

 Members

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

 PGS. TS. Trần Minh Triết

 Trưởng ban

2

 GS. TS. Đặng Đức Trọng

Thành viên

3

 PGS. TS. Trần Văn Mẫn

Thành viên

4

 PGS. TS. Lê Mỹ Loan Phụng

Thành viên

5

 TS. Huỳnh Quang Vũ

Thành viên

6

 TS. Nguyễn Trí Nhân

Thành viên

7

 ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi

 Thành viên

8

 ThS. Châu Thị Hiếu

 Thành viên