Image


ORGANIZING
COMMITEE 

THE FIRST INTERNATIONAL
SERVICE LEARNING (SL)/SL-STEM COMPETITION


DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC  

CUỘC THI QUỐC TẾ VỀ HỌC TẬP PHỤC VỤ
CỘNG ĐỒNG/GIÁO DỤC STEM KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

No.

First and last name

Responsibility

1

 Assoc. Prof. Dr. Tran Minh Triet

 Chairman

2

 Assoc. Prof. Dr. Tran Van Man

 Vice chairman

3

 Prof. Dr. Dang Duc Trong

 Member

4

 Assoc. Prof. Le My Loan Phung

 Member

5

 Dr. Nguyen Tri Nhan

 Member

6

 MA. Phan Nguyen Ai Nhi

 Member

7

 MA. Chau Thi Hieu

 Member

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

 PGS. TS. Trần Minh Triết

 Trưởng ban

2

 PGS. TS. Trần Văn Mẫn

Phó trưởng ban

3

 GS. TS. Đặng Đức Trọng

Thành viên

4

 PGS. TS. Lê Mỹ Loan Phụng

Thành viên

5

 TS. Nguyễn Trí Nhân

Thành viên

6

 ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi

Thành viên

7

 ThS. Châu Thị Hiếu

Thành viên