Image

11 - 12 DECEMBER, 2018, VNUHCM-UNIVERSITY OF SCIENCE

logo-slstem1.png

COMMUNITY BASED LEARNING
(SERVICE LEARNING)
AND STEM EDUCATION 2018

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 2018

To enhance the effectiveness of STEM teaching and learning in the context of bilateral collaboration between educational institutions and communities, this symposium discusses important topics related to the theme of “Community Based Learning (Service Learning) and STEM Education 2018” (SL-STEM 2018). The symposium is organized by the University of Science, National University in Ho Chi Minh City, Vietnam, in collaboration with Dublin City University, Ireland.

Nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học theo định hướng STEM trong sự gắn kết giữa trường học và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phối hợp với Đại học Tổng hợp Dublin – Ai Len tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Phát triển giáo dục STEM kết nối cộng đồng 2018” (SL – STEM 2018) dưới sự tài trợ của Irish Aid.
 

Sub-themes of the symposium:

 • Pedagogy for STEM/SL/SL-STEM.
 • Assessment of teaching and learning in STEM/ SL/ SL-STEM.
 • Integrated STEM/ SL/ SL-STEM curriculum
 • Collaboration between educational institutions and communities
 • Extra-curricular activities in STEM.
 • Examples of STEM/ SL/ SL-STEM projects.
 • Other SL/ STEM related topics.

Các chủ đề của hội thảo

 • Dạy học theo định hướng STEM/ SL/ SL – STEM.
 • Đánh giá trong dạy và học STEM/ SL/ SL – STEM.
 • Đề cương tích hợp STEM/ SL/ SL – STEM.
 • Sự kết nối giữa trường học và cộng đồng.
 • Hoạt động ngoại khóa STEM.
 • Dự án STEM/ SL/ SL – STEM.
 • Các nội dung khác liên quan đến SL/ STEM.

Deadlines

 • Abstract submission (English, 200-300 words): 31/10/2018 
  (via Easychair)
 • Result Announcement: 10/11/2018 via email
 • Paper/ Poster submission: 30/11/2018
 • Event Registration: 30/11/2018
  (Event Registration will be closed sooner than we informed.)

Thời hạn

 • Nộp bài tóm tắt (tiếng Anh, 200 - 300 từ): 31/10/2018 
  (Qua hệ thống EasyChair).
 • Thông báo kết quả: 10/11/2018 qua email.
 • Nộp bài báo cáo (Powerpoint hoặc Poster): 30/11/2018.
 • Đăng ký tham dự: 30/11/2018.
  (Thời hạn đăng ký có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.)

Potential Projects

The organizing team and a group of experts will evalutate the reports and posters to select potential projects to receive sponsorship and membership during the International SL - STEM Competition in 2019.


Further Information

SL - STEM 2018 Symposium supports attendees in interpreting.


Attached Announcement

Dự án tiềm năng

Dựa trên các báo cáo và poster triển lãm, nhóm chuyên gia và Ban tổ chức sẽ lựa chọn và đề xuất tài trợ các dự án tiềm năng, hỗ trợ dự án tham gia cuộc thi SL - STEM quốc tế vào năm 2019.


Thông tin thêm

Hội thảo chuyên đề SL - STEM 2018 hỗ trợ phiên dịch.Thông báo đính kèm

Who's Speaking?

Ronaldo Paul Munck

Ronaldo Paul Munck

Professor, Head of Civic Engagement, Dublin City University, Ireland

Hon-Ming Lam

Hon-Ming Lam

Professor, School of Life Science, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Young Shin Park

Young Shin Park

Associate Professor, College of Education, Chosun University, Gwangju, Korea

Yu - Chuan Yang

Yu - Chuan Yang

Associate Professor, Department of Natural Resources & Enviromental Studies, National Dong Hwa University, Taiwan

Kazi Shahidulla

Kazi Shahidulla

PhD, Bangladesh University of Professionals, Bangladesh

Joanna Ozarowska

Joanna Ozarowska

Manager of DCU in the Community, Dublin City University, Ireland