Image

17 MARCH, 2019, VNUHCM - UNIVERSITY OF SCIENCE

logo-sl-stem-01.png

SERVICE LEARNING IN STEM:
APPLICATION OF STATISTICS IN COMMUNITY SURVEYS

Will numbers carry important meanings? They will if proper statistics are used. In modern era, “informed decision” plays an important role in the advancement of a society. Therefore, a properly designed survey supported by the right statistical analysis will be very useful in many aspects of applications, such as early intervention of health problems, developments of government policy and legislation, and market estimation.


This workshop will be co-chaired by Prof. Hon-Ming Lam from The Chinese University of Hong Kong (CUHK) and Ms. Nhi Phan of VNUHCM-University of Science. Three experts from CUHK, Prof. Shelly Tse of Public Health, Prof. May Chu of Government and Public Administration, and Prof. Francisco Cisterna of Marketing, will introduce different types of survey methodologies, including examples in applications.


The aim of this workshop is to train current and future STEM students/teachers with mathematical and statistical background to master the important concepts of surveys. They can then apply these techniques to address community issues and lead students to conduct proper survey as SL-STEM activities.

HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG STEM: ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG

Những con số liệu có ấn chứa những ý nghĩa quan trọng nào không? Điều này hoàn toàn có thể khi những phép thống kê phù hợp được sử dụng.Trong thế giới hiện đại, “quyết định chứa đựng đầy đủ thông tin” đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội . Vì thế, một khảo sát có thiết kế tốt được hỗ trợ bởi các phân tích thống kê phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích theo nhiều khía cạnh thực tiễn như: can thiệp sớm trong các vấn đề sức khỏe, hoàn thiện các chính sách - pháp luật và dự đoán thị trường.

GS. Hon-Ming Lam, trường Đại học Trung Văn Hương Cảng (CUHK) và ThS. Phan Nguyễn Ái Nhi, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM sẽ là đồng chủ tọa cho hội thảo Học tập phục vụ cộng đồng gắn kết STEM: Ứng dụng của thống kê trong các khảo sát cộng đồng. Ba chuyên gia đến từ CUHK bao gồm GS. Shelly Lap-ah Tse – Khoa Sức khỏe cộng đồng; GS. May Chu – Khoa Chính trị và Hành chính công; và GS. Francisco Cisternas – Khoa Tiếp thị sẽ giới thiệu về những phương pháp khảo sát, kèm theo các ví dụ thực tiễn.

Hội thảo được tổ chức nhằm mụch đích cung cấp cho sinh viên hoặc giáo viên giảng dạy STEM phần nền tảng quan trọng của toán học và thống kê, và giúp hiểu chuyên sâu về các khái niệm quan trọng của khảo sát. Giáo viên có thể ứng dụng các kỹ thuật này để tìm ra các vấn đề cộng đồng đang gặp phải và định hướng cho sinh viên xây dựng khảo sát phù hợp cho các hoạt động học tập phục vụ cộng đồng gắn kết STEM.

Talk Title:

  • Conducting experimental surveys and statistical inference for consumer preferences using choice models within survey design.

  • The values and appications of biostatistics and community intervention to promote public health: a case study in stroke prevention.


  • The power of social survey and statistical analysis in formulating informed public policies: a case study of Chinese farmers' compliance behaviors in pesticide use.

  • Questionnaire training and survey experiment.

Các chủ đề của hội thảo:

  • Tiến hành các khảo sát thử nghiệm và suy luận thống kê về sở thích tiêu dùng bằng cách sử dụng các mô hình lựa chọn trong thiết kế khảo sát.

  • Các giá trị và ứng dụng của thống kê sinh học và can thiệp cộng đồng vào việc thúc đẩy sức khỏe cộng đồng: một nghiên cứu tình huống trong phòng ngừa đột quỵ.

  • Sức mạnh của khảo sát xã hội và phân tích thống kê trong việc xây dựng các chính sách cộng đồng chứa đựng đầy đủ thông tin: một nghiên cứu tình huống trên hành vi tuân thủ về việc sử dụng thuốc trừ sâu của người nông dân Trung Quốc.
  • Tập huấn phỏng vấn và khảo sát thực nghiệm.

Who's Speaking?

Hon-Ming Lam

Hon-Ming Lam

Professor, School of Life Science, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Shelly Lap-ah TSE

Shelly Lap-ah TSE

Associate Professor, Head Division of Occupational and Environmental Health Jockey Club School of Public Health and Primary Care

CHU MAY

CHU MAY

Assistant Professor BSSc (CUHK); MSc, MRes, Ph.D. (LSE, London)

Francisco Orlando Cisternas Vera

Francisco Orlando Cisternas Vera

Assistant Professor of Marketing, CUHK Business School, Chinese University of Hong Kong

Carolina A. Contador

Carolina A. Contador

Doctor, School of Life Sciences, Chinese University of Hong Kong

Pau Pak Wan Major

Pau Pak Wan Major

Research Assistant, Department of Government and Public Administration, The Chinese University of Hong Kong