Image


TENTATIVE SCHEDULE

  • 15th July 2019: Proposal and project introduction video submmission deadline.
  • 5th August: Announcement of 30 - 40 teams for the exhibition and about 15 teams of those mentioned above for the final round.
  • 28th - 29th August 2019: Exhibition and final round.
Image


CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

  • 15/07/2019: hạn chót nộp bài báo cáo và đoạn phim giới thiệu dự án.
  • 05/08/2019: thời điểm thông báo kết quả từ 30 – 40 nhóm tham gia chương trình triển lãm và trong đó, khoảng 15 nhóm sẽ tiếp tục vào vòng chung kết.
  • 28 – 29/08/2019: chương trình triển lãm và vòng chung kết.
Image